Všeobecné obchodní podmínky
1. Úvodní ustanovení
1.1. Tyto obchodní podmínky se vztahují na nákup prostřednictvím internetového
obchodu www.vanocni-ozdoby.eu provozovaném společností Vánoční ozdoby a svícny s.r.o , IČO:
17252733, DIČ:CZ17252733, s místem podnikání v Lánově, Prostřední Lánov 353, PSČ 543 41. Zapsána Krajským soudem v Hradci Králové, oddíl C, vložka 49703
1.2. Kupující – podnikatel nebo spotřebitel, který s prodávajícím uzavřel kupní
smlouvu nebo smlouvu o dílo, a to v souladu s těmito všeobecnými obchodními
podmínkami
1.3. Spotřebitel – spotřebitelem je každý člověk, který mimo rámec své
podnikatelské činnosti nebo mimo rámec samostatného výkonu svého povolání
uzavírá smlouvu s podnikatelem nebo s ním jinak jedná.
1.4. Podnikatel – Každý kdo samostatně vykonává na vlastní účet a odpovědnost
výdělečnou činnost živnostenským nebo obdobným způsobem se záměrem činit tak
soustavně za účelem dosažení zisku. Nebude-li písemně ujednáno jinak, platí s
odkazem na ust. §430 NOZ, že zaměstnanci podnikatele jsou zmocněni k uzavírání
smluv za podnikatele jeho jménem a na jeho účet v souladu s těmito všeobecnými
obchodními podmínkami s prodávajícím a současně jsou oprávnění přijímat plnění
z těchto smluv; oprávnění jednat za podnikatele podle této věty platí i pro osoby
zjevně vykonávající práce a podnikatelské činnosti v souvislosti s provozem
obchodního závodu podnikatele.
1.5. Smlouva – smlouva kupní nebo smlouva o dílo, která byla uzavřena mezi
kupujícím a prodávajícím ústně nebo písemně nebo v elektronické podobě.
1.6. Zboží – veškerý sortiment nabízený prodávajícím ke koupi, zejména vánoční
ozdoby a příslušenství.
1.7. Služby – veškeré služby poskytované prodávajícím v rámci jeho podnikatelské
činnosti.
1.8. Cena – cena zboží nebo služeb dohodnutá ve smlouvě v souladu s těmito
všeobecnými obchodními podmínkami
1.9. Občanský zákoník – zákon č. 89/2012 Sb., ve znění pozdějších změn a doplňků,
kterým se řídí vztahy ze smlouvy mezi prodávajícím a kupujícím. Občanský
zákoník je v těchto Všeobecných obchodních podmínkách dále označován jen jako
„NOZ“.
2. Obecné zásady obchodního styku mezi prodávajícím a kupujícím
2.1. Tyto všeobecné obchodní podmínky jsou nedílnou součástí uzavíraných smluv
mezi prodávajícím a kupujícím, když tvoří jejich nedílnou součást. Vedlejší
domluvy jsou platné pouze v jednotlivém případě, a to výlučně v písemné formě. V
případě domluvených zvláštních podmínek platí tyto Všeobecné obchodní
podmínky jako další v pořadí za zvláštními podmínkami.
2.2. Není-li domluveno jinak, je smlouva uzavřena přijetím objednávky učiněné
kupujícím osobně, telefonicky, prostřednictvím e-shopu, když veškeré kontakty pro
zadání objednávky jsou uvedeny na webovém rozhraní www.vanocni-ozdoby.eu
2.3. Prodávající je objednávku oprávněn vzhledem ke svým možnostem omezit
nebo od počátku zrušit, kdy kupující nemá nárok na náhradu škody, která mu takto
vznikne. Pokud dojde po přijetí objednávky na straně prodávajícího ke změně
podmínek, za kterých má být objednané zboží dodáno, je smlouva uzavřena
převzetím zboží kupujícím.
2.4. Nabídky prodávajícího uvedené v reklamních materiálech, katalozích a na
internetu jsou nezávazné a slouží pouze k obecné orientaci kupujícího o službách
nabízených prodávajícím a o cenách zboží prodávaného prodávajícím, který si
vymiňuje možnost změny a opravy tiskových vad a chyb.
2.5. Zboží, které bylo kupujícím objednáno a prodávajícím řádně dodáno, nemůže
být z jednostranné vůle kupujícího vzato prodávajícím zpět ani vyměněno. Výměna
zboží je možná pouze na základě dohody kupujícího s prodávajícím.
2.6. Spotřebitel má právo jednostranně odstoupit od kupní smlouvy uzavřené
prostředkem komunikace na dálku (tj. e-shop, telefon nebo e-mailem), a to ve lhůtě
14 dnů ode dne dodání objednaného zboží. Spotřebitel odpovídá prodávajícímu
pouze za snížení hodnoty zboží, které vzniklo v důsledku nakládání s tímto zbožím
jinak, než je nutné s ním nakládat s ohledem na jeho povahu a vlastnosti. V případě,
kdy kupující není spotřebitelem, tedy zboží nakupuje v rámci své obchodní či
podnikatelské činnosti (o čemž rozhoduje uvedení IČ na nákupním dokladu), právo
na odstoupení mu nevzniká, neboť zákon tuto možnost neuvádí. Vracené zboží
prosíme dobře zabalte, aby nedošlo k jeho poškození během přepravy. Prosíme,
uveďte zboží pokud možno do původního stavu, předejdete tím možnému snížení
vrácené částky o náklady vynaložené na uvedení zboží do původního stavu. Peníze
za zboží Vám zašleme na Váš bankovní účet co nejdříve, nejpozději do 14 dnů od
dnů od odstoupení od smlouvy, ne však dříve než dojde k doručení vraceného
zboží zpět (případně než prokážete, že vracené zboží nám již bylo odesláno).
Náklady na vrácení zboží jsou v tomto případě na straně kupujícího.
3. Objednání zboží a služeb
3.1. Objednávku zboží a služeb je možno učinit kupujícím osobně nebo
prostřednictvím e-shopu, když veškeré kontakty pro zadání objednávky jsou
uvedeny na webovém rozhraní www.vanocni-ozdobz.eu .
3.2. Při objednávce zboží je kupující povinen přesně určit množství, typ, případně
výrobní označení zboží, které objednává a místo dodání; není-li místo dodání
individuálně kupujícím označeno, považuje se za místo dodání sídlo resp. bydliště
kupujícího.
3.3. Při objednávce služeb je kupující povinen přesně určit objednanou službu a
místo jejího poskytnutí.
3.4. Kupující, který je podnikatelem, je při objednávce zboží nebo služeb povinen
pravdivě a úplně sdělit prodávajícímu svou firmu, případně jméno či název, sídlo,
místo dodání zboží (pokud se liší od sídla), identifikační číslo a daňové
identifikační číslo. Vznikne-li na straně prodávajícího škoda z nepravdivých nebo
neúplných údajů, poskytnutých kupujícím – podnikatelem, nese kupující plnou
odpovědnost za škodu, která prodávajícímu takto vznikne.
3.5. Kupující, který je spotřebitelem, je při objednávce zboží nebo služeb povinen
pravdivě a úplně sdělit prodávajícímu své jméno, bydliště, místo dodání zboží
(pokud se liší od bydliště). Vznikne-li na straně prodávajícího škoda z
nepravdivých nebo neúplných údajů, poskytnutých kupujícím – spotřebitelem, nese
kupující plnou odpovědnost za škodu, která prodávajícímu takto vznikne.
4. Dodání zboží/služeb a přechod nebezpečí škody na věci
4.1. Zboží je prodávajícím dodáno v okamžiku převzetí zboží kupujícím od
prodávajícího nebo převzetím zboží od dopravce, jehož prostřednictvím bylo
dodání zboží mezi kupujícím a prodávajícím ujednáno.
4.2. Služba je dokončena a předána okamžikem, kdy kupující převezme věc, na
které byla služba poskytnuta.
4.3. Nebezpečí škody na věci přechází na kupujícího okamžikem převzetí zboží
a/nebo předáním zboží prodávajícím dopravci a/nebo převzetím věci, na které byla
služba poskytnuta.
4.4. Dodací lhůtu stanovuje prodávající obecně a je oprávněn určit dodací lhůtu pro
každý samostatný obchodní případ. Prodávající je oprávněn prodloužit jím
stanovenou dodací lhůtu až o 30 dnů, a to bez nároku na sankci či náhradu škody
ze strany kupujícího.
4.5. V důsledku zásahu vyšší moci (např. živelní pohroma, občanské nepokoje,
stávka zaměstnanců výrobce apod.), kdy prodávající není schopen splnit dodací
lhůtu, je prodávající oprávněn dodací lhůtu prodloužit bez omezení. Pokud by
takové prodloužení trvalo déle než 30 dnů je kupující i prodávající oprávněn od
uzavřené smlouvy odstoupit, a tato zaniká od samého počátku. Odstoupení od
smlouvy je nutno sdělit druhé smluvní straně v písemné formě.
4.6. Kupující je povinen zboží převzít a zaplatit, pokud neodstoupil od smlouvy
před jeho odesláním. Kupující je povinen zboží při převzetí řádně překontroloval.
Pokud způsob balení neumožňuje okamžitou kontrolu při převzetí, je kupující
povinen provést kontrolu do 3 dnů. Na následné reklamace zboží, jehož poškození
vzniklo při přepravě, nebude brán zřetel. Pokud obal dodávaného zboží nese
známky zjevného poškození, které vzniklo při přepravě, je kupující povinen toto
poškození reklamovat ihned při přebírání zboží od přepravce. Kupující nese
veškeré náklady spojené s odmítnutím převzetí zboží, které je prodávajícím řádně
dodáváno.
4.7. Nebude-li mezi kupujícím a prodávajícím ujednáno písemně jinak, bude zboží
dodáno v obalu dle zvyklostí.
5. Odpovědnost za vady, nároky z vad zboží a služeb, záruka za jakost a právo z
vadného plnění
Práva a povinnosti smluvních stran ohledně práv z vadného plnění se řídí
příslušnými obecně závaznými předpisy (zejména ustanoveními § 1914 až 1925, §
2099 až 2117 a § 2161 až 2174 občanského zákoníku).
Prodávající odpovídá kupujícímu, že věc při převzetí nemá vady. Zejména
prodávající odpovídá kupujícímu, že v době, kdy kupující věc převzal:
a) má věc vlastnosti, které si strany ujednaly, a chybí-li ujednání, takové vlastnosti,
které prodávající nebo výrobce popsal nebo které kupující očekával s ohledem na
povahu zboží a na základě reklamy jimi prováděné, se věc hodí k účelu, který pro
její použití prodávající uvádí nebo ke kterému se věc tohoto druhu obvykle používá
b) věc odpovídá jakostí nebo provedením smluvenému vzorku nebo předloze, bylali jakost nebo provedení určeno podle smluveného vzorku nebo předlohy
c) je věc v odpovídajícím množství, míře nebo hmotnosti a věc vyhovuje
požadavkům právních předpisů.
Projeví-li se vada v průběhu šesti měsíců od převzetí, má se za to, že věc byla vadná
již při převzetí.
Kupující je oprávněn uplatnit právo z vady, která se vyskytne u spotřebního zboží v
době 24 měsíců od převzetí.
Je-li na prodávané věci, na jejím obalu, v návodu připojenému k věci nebo v
reklamě v souladu s jinými právními předpisy uvedena doba, po kterou lze věc
použít, použijí se ustanovení o záruce za jakost.
Uplatnění práva z vadného plnění ve 24 měsíční záruční lhůtě se však netýká:
a) u věci prodávané za nižší cenu na vadu, pro kterou byla nižší cena ujednána
b) na opotřebení věci způsobené jejím obvyklým užíváním
c) u použité věci na vadu odpovídající míře používání nebo opotřebení, kterou věc
měla při převzetí kupujícím
d) vyplývá-li to z povahy věci
e) pokud prodávající prokáže, že kupující před převzetím o vadě zboží věděl nebo ji
sám způsobil.
Prodávající je povinen bezodkladně, nejpozději do tří pracovních dnů, rozhodnout
o způsobu řešení reklamace, případně o tom, že je k rozhodnutí potřebné odborné
posouzení. Informaci o nutnosti odborného posouzení kupujícímu v této lhůtě sdělí.
Reklamaci, včetně odstranění vady, prodávající vyřídí bez zbytečného odkladu,
nejpozději do 30 dnů od jejího uplatnění. Dnem uplatnění a počátkem 30-ti denní
lhůty se se rozumí okamžik doručení reklamovaného výrobku prodávajícímu. V
tento okamžik může prodávající začít výrobek posuzovat.
5.1. Vady, zjistitelné při převzetí zboží, je kupující povinen reklamovat písemně u
prodávajícího ve lhůtě 7 dnů ode dne převzetí zboží (rozhodující je den doručení
písemné reklamace). Pro včasné uplatnění reklamace je rozhodující den doručení
sdělení.
5.2. Vady, které nemohly být zjištěny při převzetí zboží, a na které se vztahuje
záruka za jakost zboží, je kupující povinen reklamovat u prodávajícího písemnou
reklamací, doručenou prodávajícímu nejpozději v poslední den záruční lhůty.
Postup reklamace se řídí právním řádem České republiky. Kupující je povinen
prokázat nákup zboží, a to nejlépe dokladem o koupi zboží. Lhůta pro vyřízení
reklamace začíná běžet dnem předání/doručení zboží prodávajícímu. Zboží by mělo
být při přepravě zabaleno tak, aby nedošlo k jeho zbytečnému poškození. Pro řádné
vyřízení reklamace je třeba přiložit (či zaslat v elektronické podobě) k
reklamovanému zboží pravdivě vyplněný reklamační formulář. Doba trvání
vyřízení reklamace je obvykle 30 dní.
5.3. Odpovědnost prodávajícího za vady, na něž se vztahuje záruka za jakost,
nevzniká, jestliže tyto vady byly způsobeny po přechodu nebezpečí škody na zboží
vnějšími událostmi, které nezpůsobil prodávající ani osoby, s jejichž pomocí
prodávající plnil svůj závazek.
5.4. V rámci reklamace vady zboží je kupující oprávněn:
a) požadovat odstranění vady dodáním nového zboží bez vady nebo dodáním
chybějícího zboží
b) požadovat odstranění vady opravou zboží, jestliže jsou vady opravitelné
c) požadovat přiměřenou slevu z kupní ceny
d) vrácení kupní ceny na základě odstoupení od smlouvy
5.5. Kupující má povinnost sdělit prodávajícímu, jaké právo podle odst. 5.4. těchto
všeobecných obchodních podmínek si zvolil. V případě, že kupující nesdělí
prodávajícímu jaké právo podle odst. 5.4. si zvolil, pak má kupující pouze právo na
odstranění vady nebo na přiměřenou slevu z ceny zboží.
5.6. Volba mezi nároky uvedenými v bodu 5.4. kupujícímu náleží, jen jestliže ji
oznámí prodávajícímu řádně a včas (dle bodu 5.1. a 5.2.). Uplatněný nárok nemůže
kupující měnit bez souhlasu prodávajícího. Jestliže se ukáže, že vady zboží jsou
neopravitelné, nebo že s jejich opravou by byly spojeny nepřiměřené náklady, může
kupující požadovat dodání náhradního zboží, požádá-li o to prodávajícího ihned
poté, co mu prodávající oznámil tuto skutečnost. Kupující není oprávněn své
případné nároky (pohledávky) vůči prodávajícímu plynoucí z uzavřené smlouvy s
prodávajícím postoupit třetí osobě.
5.7. Prodávající je v případě oprávněné a včas uplatněné reklamace oprávněn od
příslušné (jednotlivé) smlouvy odstoupit namísto splnění nároku kupujícího
uplatněných v reklamaci. V takovém případě zaniká smlouva, od níž je odstoupeno
od samého počátku.
6. Cena a její úhrada, úrok z prodlení a výhrada vlastnického práva
6.1. Kupující čerpá základní informace o cenách zboží a služeb z internetové adresy
prodávajícího www.vanocni-ozdoby.eu, když tyto ceny jsou platné k okamžiku
potvrzení objednávky prodávajícím. Potvrzením se rozumí rekapitulace
objednávky, která bude kupujícímu automaticky doručena na e-mailovou adresu po
odeslání objednávky. Prodávající vždy uvádí ceny s DPH. Výše daně z přidané
hodnoty je závislá na jejím určení příslušným zákonem, účinným ke dni uzavření
smlouvy.
6.2. Prodávající je oprávněn i po uzavření smlouvy zvýšit cenu zboží nebo služeb,
zjistí-li, že bylo nabízeno za chybnou cenu. Prodávající je o správné ceně zboží
povinen kupujícího neprodleně informovat, a požádat jej o vyjádření souhlasu s
dodáním zboží za správnou cenu. Nevyjádří-li kupující souhlas s opravou ceny
zboží do 3 dnů od obdržení informace dle předchozí věty, prodávající objednávku
stornuje. V takovém případě je kupující oprávněn bez jakékoli sankce od uzavřené
smlouvy odstoupit.
6.3. Kupující provádí úhradu ceny v hotovosti v provozovně prodávajícího nebo na
místě poskytnutí služby tj. dobírkou při převzetí zboží od dopravce.
6.4. Lhůta splatnosti kupní ceny a/nebo ceny služeb a forma úhrady je sjednávána
pro každý obchodní případ samostatně a dohodnutá lhůta splatnosti je vždy
uvedena na faktuře, kterou se cena zboží a/nebo služeb účtuje.
6.5. Pro případ prodlení kupujícího s úhradou ceny za dodané zboží a/nebo za
dodané služby, se těmito všeobecnými podmínkami sjednává úrok z prodlení ve
výši 0,1% denně z dlužné částky, a to za každý byť i jen započatý den prodlení s
úhradou kupní ceny a/nebo ceny služeb až do jejího úplného zaplacení; tím není
dotčen nárok prodávajícího na náhradu škody, která vznikla v příčinné souvislosti s
prodlením kupujícího.
6.6. Kupující, který se ocitl v prodlení s úhradou kupní ceny je povinen
prodávajícímu nahradit jeho náklady spojené s upomínáním dlužné platby a
náklady právního zastoupení spojené s upomínáním a/nebo vymáháním dlužné
platby. Výše nákladů na upomínání, jakož i na vymáhání dlužné platby, se řídí
předpisem o odměnách advokátů ve znění účinném ke dni uplatňování nároku
prodávajícího. Ke dni vzniku účinnosti těchto všeobecných obchodních podmínek je
takovým předpisem vyhláška Ministerstva spravedlnosti č. 177/1996 Sb., Advokátní
tarif v účinném znění.
6.7. Prodávající je oprávněn požadovat částečnou úhradu ceny předem, až do výše
99% konečné ceny včetně DPH, a to formou zálohové faktury. Pokud taková
zálohová faktura nebude kupujícím řádně uhrazena, je prodávající oprávněn od
smlouvy odstoupit.
6.8. Prodávající si k věci, která je předmětem kupní smlouvy uzavřené podle těchto
všeobecných obchodních podmínek vyhrazuje vlastnické právo, když kupující se
stane jejím vlastníkem teprve úplným zaplacením kupní ceny.
6.9. V případě doručování zakoupeného zboží na adresu uvedenou v objednávce
zasílá prodávající daňový doklad v elektronické podobě na e-mailovou adresu
uvedenou v objednávce. Tento doklad slouží současně jako záruční list k
zakoupenému zboží a splňuje veškeré zákonem definované náležitosti – a to jak
obsahové, podle zákona č. 235/2004 Sb. § 28, o dani z přidané hodnoty, tak formální
podle zákona č. 563/1991 Sb., o účetnictví.
7. Salvatorská klauzule
7.1. V případě, že je nebo se stane některé z ustanovení těchto všeobecných
obchodních podmínek neplatné, neúčinné nebo nevykonatelné, nebude tím dotčena
platnost, účinnost a vykonatelnost ostatních smluvních ujednání. Smluvní strany
jsou si povinny poskytnout vzájemnou součinnost k tomu, aby neplatné, neúčinné
nebo nevykonatelné ustanovení bylo nahrazeno takovým ustanovením platným,
účinným a vykonatelným, které v nejvyšší možné míře zachovává ekonomický účel
zamýšlený neplatným, neúčinným nebo nevykonatelným ustanovením. To samé
platí i pro případ smluvní mezery.
8. Ochrana osobních údajů
8.1. Osobní data (jako např. jméno, adresa, telefon, e-mail, bankovní spojení popř.
IČO, DIČ apod.), která jsou součástí objednávky, jsou prodávajícím považována za
diskrétní a jsou chráněna proti zneužití. Tyto osobní údaje o zákaznících nebudou
prodávajícím sdělovány třetím osobám kromě těch, které se přímo podílejí na
zpracování objednávky kupujícího (banky, přepravci apod.). I těmto osobám však
budou sdělovány pouze v nezbytném rozsahu. Způsob ochrany osobních údajů a
nakládání s nimi plně odpovídá nařízení EU 2016/679 (GDPR).
8.2. Kupující souhlasí se shromažďováním a používáním údajů o něm jím
uzavřených obchodech při využívání tohoto internetového obchodu za výše
stanovených podmínek.
8.3. Za účelem sledování spokojenosti kupujícího s obchodem www.vanocniozdoby.eu může prodávající předat emailovou adresu provozovateli serveru
Heureka.cz. Portál Heureka následně rozesílá dotazníky v rámci programu
„Ověřeno kupujícími“ k hodnocení spokojenosti s nákupem v obchodě
www.vanocni-ozdoby.eu. Proti zasílání e-mailových dotazníků v rámci programu
Ověřeno kupujícími může kupující kdykoli vyjádřit námitku odmítnutím dalších
dotazníků pomocí odkazu v e-mailu s dotazníkem. V případě takové námitky
dotazník nebude Kupujícímu nadále zasílán. Provozovatel portálu Heureka nemá
oprávnění rozesílat jakékoli jiné emaily či poskytovat informace třetí straně.
9. Závěrečná ustanovení
9.1. Smluvní vztahy mezi prodávajícím a kupujícím se řídí výlučně českým právem,
zejména NOZ.
9.2. Práva a povinnosti z jednotlivých kupních smluv přecházejí i na případné
právní nástupce smluvních stran. Veškeré spory plynoucí ze smluvních vztahů
mezi prodávajícím a kupujícím budou projednávány českými soudy. Případné
spory mezi Prodávajícím a Kupujícím lze také řešit mimosoudní cestou
prostřednictvím České obchodní inspekce (www.coi.cz). Mimosoudní řešení
spotřebitelského sporu se řídí zákonem č. 634/1992 Sb., o ochraně spotřebitele. Nežli
bude přistoupeno k mimosoudnímu řešení sporu, pak prodávající doporučuje
kupujícímu využít nejdříve kontakt na prodávajícího pro vyřešení nastalé situace.
Pro případ mezinárodního obchodu se vylučuje použití Úmluvy OSN o smlouvách
o mezinárodní koupi zboží.
9.3. Prodávající si vymiňuje právo učinit jakoukoli změnu či doplnění obsahu těchto
všeobecných obchodních podmínek, když každá změna či doplnění nabývá
platnosti a účinnosti dnem zveřejnění změněných všeobecných obchodních
podmínek. V případě nesouhlasu kupujícího se změnou obsahu těchto všeobecných
obchodních podmínek, která zasahuje do práv a povinností ze smluvního vztahu
kupujícího a prodávajícího má kupující právo takovou změnu odmítnout, když
prodávající má povinnost kupujícího o takové změně včas poučit.
9.4. Náklady vzniklé kupujícímu při použití komunikačních prostředků na dálku v
souvislosti s uzavřením kupní smlouvy (náklady na internetové připojení, náklady
na telefonní hovory) hradí kupující ze svých výlučných prostředků.
9.5. Zboží je dodáváno prostřednictvím spedičních společností nebo vyskladněno na
odběrním místě. Na odběrním místě je připraveno po dobu 5-ti pracovních dní.
Prodloužení této doby je možné po dohodě.
9.6. Tyto Všeobecné obchodní podmínky nabývají platnosti a účinnosti dnem jejich
vyvěšení v provozovnách prodávajícího, a to dnem 01.03.2020. Veškeré smluvní
vztahy vzniklé mezi prodávajícím a kupujícím ode dne 01.03.2020 se řídí těmito
Všeobecnými obchodními podmínkami.
10. EET – Elektronická Evidence Tržeb
10.1. Podle zákona č. 112/2016 Sb., o evidenci tržeb v účinném znění je prodávající
povinen vystavit kupujícímu účtenku. Zároveň je povinen zaevidovat přijatou tržbu
u správce daně online; v případě technického výpadku pak nejpozději do 48 hodin.
10.2. Elektronická Evidence Tržeb (EET) se vztahuje pouze na platbu v hotovosti na
prodejně.
10.3. Elektronická Evidence Tržeb (EET) se nevztahuje na platbu dobírkou a
bankovním převodem.
10.4. Prodávající je na účtenku povinen uvádět:
fiskální identifikační kód (FIK); své daňové identifikační číslo (DIČ);
označení provozovny, ve které je tržba uskutečněna; označení pokladního zařízení,
na kterém je tržba evidována; pořadové číslo účtenky; datum a čas přijetí tržby
nebo vystavení účtenky, pokud je vystavena dříve; celkovou částku tržby;
bezpečnostní kód poplatníka (BKP), údaj, zda je tržba evidována v běžném nebo
zjednodušeném režimu a podpisový kód poplatníka (PKP) – pokud účtenka z
objektivních důvodů neobsahuje FIK, např. při výpadku spojení se servery daňové
správy.
REKLAMAČNÍ ŘÁD
1. Záruka
1.1. Na prodávané zboží se vztahuje záruční doba 24 měsíců, pokud není uvedeno
jinak. Prodejní doklad slouží zároveň i jako záruční list výrobku.
1.2. Kupující v žádném případě nenese odpovědnost za poškození zboží způsobené
v průběhu přepravy.
1.3. Kupujícímu, který je podnikatelem (viz vymezení pojmů v obchodních
podmínkách) je poskytnuta záruční doba 12 měsíců ode dne prodeje, pokud není na
daňovém dokladu vyznačeno jinak.
1.4 Reklamovat lze výhradně vady a poškození (vzniklé výrobní vadou nebo jejím
následkem), které mají vliv na funkčnost nebo na vlastnosti, které lze od zboží
spravedlivě očekávat. Ostatní poškození vzniklá v důsledku nedbalého nebo
nesprávného použití, mechanického poškození nebo skladování a manipulace,
nebudou akceptována.
2. Reklamace
2.1. Kupující, je povinen v případě zjištění vady výrobku tuto skutečnost bez
zbytečného odkladu nahlásit prodávajícímu.
2.2. V případě, kdy je zboží doručováno kupujícímu přepravní společností, je
kupující povinen zásilku bez zbytečného odkladu prohlédnout, zda nedošlo při
přepravě k jejímu poškození. Některé typy zásilek mohou mít v pořádku obal, ale
přesto díky manipulaci u přepravce může dojít k poškození obsahu zásilky. V tomto
případě je kupující povinen nahlásit prodávajícímu poškození zásilky nejpozději do
3 dnů od převzetí zásilky (telefonicky, emailem, dopisem, osobně). V případě, že
není dodržena lhůta pro nahlášení reklamace vady při přepravě do 3 dnů má se za
to, že zásilka byla dodána kupujícímu řádně a bez vad při přepravě. Toto nijak
neomezuje právo kupujícího reklamovat vadu výrobku dle jeho jakosti.
2.3. Uplatnění reklamace se řídí NOZ a zákonem o ochraně spotřebitele. Při
reklamaci zakoupeného zboží je nutné, aby kupující prodávajícímu (uvedenému na
daňovém dokladu) zaslal nebo předložil veškeré listiny, které mu byly předány
prodávajícím v rámci vyřízení objednávky reklamovaného zboží, tedy například
fakturu, originální záruční list a jiné. Dále je nutné, aby kupující v případě, že
prodávajícímu vrací vadné zboží, jej vrátil kompletní tak, jak je převzal od
prodávajícího. Informace o průběhu reklamace jsou kupujícímu sdělovány
prostřednictvím e-mailových zpráv na jím uvedenou adresu, případně na poštovní
adresu uvedenou na daňovém dokladu reklamovaného zboží.
2.4. DOPORUČENÍ: pokud kupující přebírá zásilku, u které lze předpokládat její
poškození – například natržená krabice, pomačkaná krabice, či zjevně rozbalená
krabice – neoriginálně zabaleno (možnost vykradení zásilky), je kupující povinen
tuto skutečnost zapsat do přepravního listu dopravce. Tento zápis je dopravce vždy
povinen příjemci (kupujícímu) poskytnout. Pokud by dopravce odmítal umožnit
zápis o poškození zásilky, je příjemce (kupující) povinen tuto zásilku odmítnout.
2.5. Každý kupující se vyzývá, aby důsledně zkontroloval převzatou zásilku, a v
případě podezření na poškození zásilky tuto skutečnost sepsal do předávacího
protokolu dopravce, nebo ještě lépe zásilku odmítl! Pokud je obal zásilky poškozen,
má kupující možnost zásilku detailně prohlédnout a v případě jejího poškození
uplatnit reklamaci na poškození při přepravě. Bez zápisu v předávacím formuláři
přepravce není tato reklamace následně možná!
2.6. V případě, že kupující převezme zjevně poškozenou zásilku (proražený obal,
zdeformovaný obal, promáčklý obal) přebírá na sebe riziko, že zásilka může být
poškozena, a v tomto případě není možná následná reklamace na poškození při
přepravě.
2.7. Reklamace se dále řídí platnými a účinnými ustanoveními NOZ a právním
řádem České republiky
2.8. Pro rychlé vyřízení reklamace se doporučuje následující postup: reklamaci
kupující bezodkladně oznámí písemně či na kontaktní emailovou adresu, pověřený
pracovník se s ním spojí a domluví způsob řešení reklamace.
3. Závěrečná ustanovení
Objednáním zboží prostřednictvím elektronické objednávky akceptuje kupující
tento reklamační řád bez výhrad ve znění uvedeném na internetových stránkách
prodávajícího v den provedení objednávky. Akceptuje rovněž v tento den platnou
kupní cenu objednaného zboží (včetně přepravného či poštovného). Odeslanou
objednávkou je kupující vázán. V případech neupravených těmito obchodními
podmínkami se vztah mezi prodávajícím a kupujícím řídí příslušnými
ustanoveními NOZ.
4. Platnost reklamačního řádu
Tento reklamační řád nabývá platnosti a účinnosti dnem jeho vyvěšení v
provozovnách prodávajícího, a to dnem 01. 03. 2020. Veškeré smluvní vztahy
vzniklé mezi prodávajícím a kupujícím ode dne 01. 03. 2020 se řídí tímto
reklamačním řádem.